1. Toepassingsgebied
Het aanbod van Doc Save richt zich uitsluitend op de ondernemer [Volgens § 14 van het Duitse burgerlijk wetboek] en op de relevante specialisten (professionele zorgverleners of andere gezondheidswerkers). Doc Save verleent alle diensten en leveringen aan de afnemer op grond van deze Algemene Voorwaarden. Hiervan afwijkende voorwaarden van de afnemer worden alleen deel van het overeenkomst, wanneer Doc Save hier in dat geval schriftelijk mee akkoord gaat.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Aanbiedingen en noteringen van Doc Save zijn in principe vrijblijvend. De bestelling van de afnemer is een bindend aanbod, dat Doc Save door een opdrachtbevestiging of het toezenden van het product aannemen kan.

 

3. Prijzen
Indien niet anders aangegeven, hebben de prijzen van Doc Save een geldingsduur van 30 dagen vanaf het indienen van de aanbieding. De prijzen van Doc Save gelden vanaf de plaats van verzending, exclusief verzendkosten en verpakking, indien niets anders overeengekomen is.

 

Doc Save behoudt zich het recht voor, bij overeenkomsten met een overeengekomen levertijd van meer dan vier maanden, de prijzen volgens opgetreden kostenstijgingen op grond van wisselkoersschommelingen, veranderingen in de inkoopomstandigheden of materiaalprijsstijgingen te verhogen. Bedraagt de verhoging meer dan 5% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, dan kan de koper gebruikmaken van zijn herroepingsrecht.

 

4. Levering
Bij beschikbaarheid van de producten en ingang van de bestelling tot 14.00 uur wordt doorgaans op dezelfde werkdag verzonden. De gebruikelijke levertijd bedraagt binnen Duitsland één werkdag, naar het buitenland twee tot vier werkdagen. Wanneer het product niet beschikbaar is, informeert Doc Save de koper onmiddellijk. De verzendkosten zijn voor rekening van Doc Save wanneer de bestelling een nettowaarde heeft vanaf €130,00. Voor bestellingen met een lagere waarde worden verzendkosten in hoogte van €8,00 plus BTW berekend.
Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om prijs verlaagde producten uit de categorie %AANBIEDINGEN te ruilen of te retourneren.

 

Doc Save behoudt zich het recht voor zowel de verzendingsroute te bepalen, als ook de bestelling op te delen in voor de koper redelijke deelleveringen, waarbij naleveringen voor de koper in principe zonder verzendkosten zijn. Juiste en tijdige levering aan Doc Save blijft voorbehouden. Bij overschrijding van de levertijd heeft de koper het recht een aanvullende termijn te stellen. Een herroepingsrecht wegens vertraging van de levering of onmogelijkheid heeft koper pas na het einde van deze aanvullende termijn. Dit geldt alleen voor de niet geleverde waren, tenzij het gedeeltelijk nakomen van de overeenkomst voor de koper aantoonbaar geen nut heeft.

 

Wanneer het product desgewenst aan de koper verzonden wordt, gaat met de verzending aan de koper het risico van verlies door toevallige omstandigheden of verslechtering van het product door toevallige omstandigheden op de koper over. Dit geldt onafhankelijk daarvan, of de verzending van het product op de plaats van nakoming gebeurt of wie de verzendkosten draagt.

 

5. Betaling
Rekeningen van Doc Save dienen binnen tien dagen na ontvangst volledig betaald te worden. Bij achterstallige betalingen behoudt Doc Save zich het recht om rente tegen het tarief van 5% boven de basisrente van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen. Verrekening of retentierecht is alleen? met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen toegestaan.

 

6. Aansprakelijkheid bij contractbreuk
Bij het schenden van contractuele of precontractuele plichten door Doc Save of zijn medewerkers is Doc Save alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid. Dit geldt niet voor schade aan leven, lichaam of gezondheid. Dit geldt ook niet bij schending van contractuele plichten, die voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang zijn (kardinale plichten). De aansprakelijkheid bij de schending van kardinale plichten wordt beperkt tot de op het moment van afsluiten van de overeenkomst voorzienbare schade voor dit type contract.

 

7. Vrijwaring bij klachten
Klachten kunnen alleen behandeld worden wanneer de koper het product direct na aankomst op de overeengekomen locatie zorgvuldig – indien nodig door het te testen – onderzoekt en Doc Save de gebreken uiterlijk binnen tien dagen na aankomst, verborgen gebreken direct na de ontdekking, schriftelijk meedeelt. Wanneer de koper de klacht niet indient of het product in gebruik neemt, geldt het product als vrij van defecten en goedgekeurd. Voor een tijdig ingediende klacht over wezenlijke tekortkomingen van het product bij overgang van het risico zal Doc Save het product direct, tegen vervulling van de betalingsplicht van de koper, kosteloos vervangen. Wordt het product niet vervangen, dan kan de koper zich terugtrekken uit de overeenkomst of het te betalen bedrag verminderen. Eventuele schadevergoedingen blijven hierbij buiten beschouwing.

 

Aangevoerde klachten verjaren in 12 maanden na de succesvolle aflevering van de door Doc Save geleverde waren bij de koper. Hiervan uitgesloten zijn claims wegens schade aan leven, lijf en gezond en/of claims op grond van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door Doc Save. In zoverre gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

 

8. Auteursrecht
De inhoud van onze website, inclusief tekst, afbeeldingen, graphics, audio- en video bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd. De exclusieve rechten zijn voorbehouden aan Doc Save GmbH. Elk gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Doc Save GmbH is niet toegestaan. Doc Save GmbH zal juridische stappen nemen bij schending van deze auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

 

9. Gegevensbescherming
Bij het opstellen, afsluiten, afwikkelen en stopzetten van de overeenkomst worden door Doc Save binnen de wettelijke bepalingen gegevens opgevraagd, opgeslagen en behandeld. Bij het bezoeken van deze website worden het gebruikte IP-adres, datum, tijdstip, type browser, het besturingssysteem van de computer en de bekeken pagina's opgeslagen. De persoonsgebonden gegevens die de koper Doc Save bijvoorbeeld bij een bestelling of in een e-mail meedeelt (bijv. naam en contactgegevens), worden voor correspondentie met de koper en alleen voor het doeleinde gebruikt, de gegevens ter beschikking gesteld worden.

 

Doc Save geeft de gegevens van de koper alleen door aan het bedrijf, dat de opdracht krijgt de levering uit te voeren, voor zover het voor de levering van de waren nodig is. Voor de afwikkeling van betalingen geeft Doc Save de betaalgegevens van de koper door aan de kredietinstelling die de betaling uitvoert. Doc Save zal persoonsgebonden gegevens in alle overige gevallen niet aan derden doorgeven, tenzij Doc Save daartoe wettelijk verplicht wordt of de koper vooraf daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wanneer Doc Save voor de uitvoering en afwikkeling van productieprocessen een beroep doet op diensten van derden, worden de bepalingen van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens aangehouden. Persoonsgebonden gegevens, die Doc Save via deze website meegedeeld worden, worden slechts zo lang opgeslagen, tot het doel bereikt is, waarvoor ze Doc Save toevertrouwd zijn. Waar handels- en belastingrechtelijke bewaartermijnen van kracht zijn, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

 

Wanneer de koper niet meer akkoord is met de opslag van zijn persoonsgebonden gegevens, zal Doc Save deze in het kader van de wettelijk bepalingen verwijderen, corrigeren of blokkeren. Desgewenst geeft Doc Save kostenvrije informatie over alle persoonsgebonden gegevens die Doc Save over de koper opgeslagen heeft. Bij vragen over inwinnen, verwerken en gebruik van de persoonsgebonden gegevens, voor informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens kan de koper zich wenden aan: Doc Save GmbH, Oranienstr. 24, 10999 Berlin, telefoon +49 30 3030 808-70, Telefax +49 30 3030 808-71, mail@docsave.nl.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analystics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op de computer van de koper opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de koper mogelijk maken. De door de cookie opgehaalde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres van de koper) wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Doc Save heeft op deze website IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de EU-lidstaten of in andere staten waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte geldt, afgekort wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de koper te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website voor de eigenaar van de website samen te stellen en om met het gebruik van de website en internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover wettelijk voorgeschreven of waar derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De koper kan de opslag van cookies door een instelling in zijn browser-software verhinderen, wanneer hij onderstaande link naar een browser-plugin downloadt en installeert. De actuele link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doc Save wijst er echter op, dat in dit geval eventueel niet alle functies in deze website volledig gebruikt kunnen worden. Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt, wanneer deze website gebruikt wordt, vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/. Wij wijzen erop dat er op deze website, Google Analytics en de code 'anonymizeIp' uitgebreid zijn om een anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

 

10. De plaats van uitvoering, de rechtsmacht, toepasselijke recht en salvatorische clausule
Plaats van uitvoering in deze overeenkomst is Berlijn. De rechtsmacht, indien de koper een handelaar is, is de stad Berlijn. Hetzelfde geldt indien de koper geen algemene rechtsmacht in Duitsland heeft of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats buiten het bereik van deze wet ligt, of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van de rechtsvordering niet bekend is. De overeenkomst valt onder het Duitse recht. De toepassing van het VN-kooprecht (CISG) wordt hierbij uitgesloten.

 

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, of zullen zijn, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de nalatigheden.

 

Bij eventuele geschillen geldt de originele Duitse versie van dit document als referentie.

 

Verzendkosten

Gratis vanaf 130,00 € netto. Anders 8,00 € netto

 

Klantenservice

Telefonisch advies en bestellen,
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Telefoon: +31 20 210 5000

 

Retour

Retour binnen 14 dagen, wanneer het product niet bevalt.