1. Zakres stosowania
Oferta Doc Save skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w znaczeniu § 14 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) oraz do przedstawicieli branży medycznej (lekarzy, terapeutów itp.) Doc Save świadczy wszystkie usługi na podstawie warunków niniejszego regulaminu. Odbiegające od tych postanowień warunki regulaminu klienta stają się częścią umowy wyłącznie w przypadku pisemnej zgody Doc Save.

 

2. Zawarcie umowy
Oferta Doc Save jest odwołalna. Zamówienie produktu przez kupującego stanowi wiążącą go ofertę, którą Doc Save może przyjąć poprzez potwierdzenie zamówienia lub dostawę towaru.

 

3. Ceny
O ile nie zaznaczono inaczej, ceny Doc Save są ważne przez 30 dni od złożenia oferty. Ceny Doc Save obowiązują od centrum dystrybucji bez wysyłki i opakowania, chyba że ustalono inaczej. W przypadku umów z ustalonym terminem dostawy dłuższym niż 4 miesiące Doc Save zastrzega sobie prawo podniesienia cen wskutek wzrostu kosztów powodowanego wahaniami kursu walut, zmianą warunków zakupu lub wzrostem cen materiału. Jeżeli wzrost ceny wynosi więcej niż 5%, kupujący nabywa prawo odstąpienia od umowy.  

 

4. Dostawa
W przypadku dostępności produktu oraz złożeniu przez klienta zamówienia do godziny 14.00, towar z reguły zostaje wysłany tego samego dnia, jeśli jest to dzień roboczy. Czas dostawy wynosi na terenie Niemiec od dwóch do trzech dni roboczych, za granicą od dwóch do czterech dni roboczych. W przypadku niedostępności części towaru Doc Save bezzwłocznie informuje kupującego o przewidywanym terminie dostawy. Wysyłka jest bezpłatna przy wartości netto od 130.00 EUR. Do zamówień o niższej wartości doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 8 EUR plus VAT. Doc Save zastrzega sobie prawo wyboru drogi wysyłki jak również podziału zamówienia na akceptowalne dla kupującego dostawy częściowe, z zaznaczeniem, że klient nie ponosi wielokrotnych kosztów przesyłki. Doc Save zastrzega, że warunkiem dostarczenia towaru jest prawidłowa i punktualna jego dostawa przez własnych dostawców. W przypadku przekroczenia terminu dostawy kupujący ma prawo wyznaczenia stosownego terminu późniejszego. Prawo odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia dostawy lub z powodu niemożności spełnienia świadczenia kupujący nabywa dopiero po upływie wyznaczonego przez siebie terminu. Prawo odstąpienia od umowy obejmuje jedynie niedostarczoną część towaru, chyba że częściowe wykonanie umowy jest w sposób udokumentowany sprzeczne z interesami kupującego. Jeśli towar zostaje wysłany do kupującego na jego życzenie, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przechodzi na kupującego w momencie nadania przesyłki. Zasada ta znajduje zastosowanie bez względu na to czy wysyłka odbywa się z miejsca wykonania usługi i kto ponosi koszty transportu.
Uwaga: Pamiętaj, że produkty dostępne w OFERCIE % nie podlegają wymianie.

 

5. Warunki płatności
Płatność wymagalna jest w ciągu 10 dni bez potrąceń od momentu otrzymania rachunku Doc Save. W przypadku przekroczenia terminu płatności Doc Save zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości 8% powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego. Potrącenie lub skorzystanie z prawa zatrzymania możliwe jest wyłącznie w przypadku bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń.

 

6. Odpowiedzialność za naruszenie warunków umowy
W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z umowy przez Doc Save lub osoby wykonującej zobowiązania dłużnika, Doc Save ponosi odpowiedzialność wyłącznie przy stwierdzeniu umyślności lub rażącego zaniedbania. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania do odpowiedzialności za szkody rezultujące w utracie życia, urazie ciała lub uszczerbku na zdrowiu ani w przypadku naruszenia obowiązków, których spełnienie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (tzw. obowiązki kardynalne). Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków kardynalnych wynikające z zaniedbania ograniczona jest do szkód typowych dla rodzaju umowy, przewidywalnych w chwili jej zawarcia.

 

7. Reklamacje
Reklamacje są uwzględniane tylko wtedy, gdy kupujący dokonał starannych oględzin towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu w umówionym miejscu, w razie konieczności poprzez próbne przetworzenie. Wady jawne należy wskazać pisemnie w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, wady ukryte niezwłocznie po ich odkryciu. W przypadku gdy kupujący nie wskaże Doc Save wad towaru , lecz zamiast tego przetworzy go lub zużyje, towar uznany zostaje za wolny od wad. Prawidłowo wskazana istotna wada towaru istniejąca podczas transferu ryzyka stanowi podstawę do bezpłatnej wymiany towaru w zamian za zapłacenie pierwotnej ceny przez kupującego. Jeśli ponowna próba wykonania umowy ze strony Doc Save się nie powiedzie, kupujący ma prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone. Roszczenia związane z reklamacjami ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od dostarczenia towaru kupującemu. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych za szkody rezultujące w utracie życia, urazie ciała lub uszczerbku na zdrowiu ani/lub roszczeń odszkodowawczych za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

 

8. Prawa autorskie
Zamieszczone na naszej stronie internetowej zdjęcia, teksty, grafiki oraz filmy podlegają prawom autorskim. Doc Save posiada prawa użytkowania tych materiałów. Wykorzystanie zdjęć, tekstów, grafik i filmów bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Doc Save zastrzega sobie podjęcie kroków prawnych w każdym przypadku naruszenia tych praw.

9. Ochrona danych
Podczas negocjacji, zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozwiązania Doc Save pobiera, przechowuje i przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej sporządzony zostaje protokół zawierający adres IP, datę i godzinę, typ przeglądarki oraz systemu operacyjnego komputera jak również przeglądane strony. Dane osobowe, które kupujący przekazuje Doc Save podczas składania zamówienia lub drogą mailową (nazwisko, dane kontaktowe) przetwarzane zostają wyłącznie do korespondencji oraz w celu, w którym zostały udostępnione. Doc Save udostępnia dane kontaktowe przedsiębiorstwu dostawczemu w stopniu, w jakim jest to niezbędne do wykonania zlecenia.

 

W celu przeprowadzenia płatności Doc Save udostępnia dane kupującego przeprowadzającej transakcję instytucji (bankowi). Poza wymienionymi tu przypadkami Doc Save nie udostępnia danych osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, w których jest do tego zobowiązany prawnie i udostępnienie to odbywa się za zgodą kupującego. W przypadku korzystania z usług osób trzecich w toku procesów produkcyjnych , Doc Save przestrzega postanowień ustawy o ochronie danych Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dane osobowe, które zostają przekazane Doc Save poprzez naszą stronę internetową są przechowywane tak długo, aż spełnią cel, w którym zostały udostępnione. Jeżeli ustawy z zakresu prawa handlowego lub podatkowego przewidują okresy przechowywania niektórych danych, okres ich przechowywania może wynosić nawet do 10 lat.

 

Jeśli kupujący wycofa swoją zgodę na przechowywanie jego danych lub przechowywanie jego danych przekroczy dozwolone okoliczności, Doc Save w ramach obowiązującego prawa podejmie kroki w celu usunięcia, korekty lub zablokowania danych. Na życzenie Doc Save udzieli bezpłatnej informacji o danych osobowych, które zostały zebrane na temat kupującego. Pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych oraz wszelkie inne pytania, prośby o korektę, zablokowanie lub usunięcie danych osobowych prosimy kierować do: Doc Save GmbH, Alexandrinenstr. 2-3, 10969 Berlin, telefon 0800 20 20 950, fax 0800 20 20 951, mail@docsave.eu.

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google Inc.(Google). Google Analytics korzysta z plików "cookies" - dokumentów tekstowych, które są przechowywane na komputerze kupującego, umożliwiających analizę korzystania z witryny Doc Save. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP kupującego) są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Doc Save aktywował na swojej stronie anonimizację adresów IP. Adresy IP użytkowników z krajów UE oraz krajów członkowskich Europejskiej Strefy Gospodarczej zostają w wyniku tego uprzednio skrócone.Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje udostępniony serwerowi Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje przesłane informacje w celu oceny odwiedzin na stronie,tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla ich operatorów oraz w celu świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem danej strony oraz internetu. Zdobyte informacje Google może w niektórych przypadkach udostępniać podmiotom trzecim, jeśli tak stanowi prawo lub jeśli wspomniane podmioty mają za zadanie dalsze przetwarzanie danych na zlecenie Google. Adres IP przesłany przez przeglądarkę internetową odwiedzającego stronę nie jest łączony z innymi danymi Google. Za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki użytkownik może wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies poprzez zainstalowanie wtyczki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doc Save zaznacza jednak, że może to za sobą pociągnąć niemożliwość korzystania z niektórych funkcji strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych przez Google podczas użytkowania naszej strony dostępne są tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ . Narzędzie Google Analytics zostało przedłużone o kod „anonymizelp“ w celu umożliwienia anonimowej analizy adresów IP (tzw. IP-masking).

 

10. Miejsce świadczenia usługi, jurysdykcja, klauzula salwatoryjna
Miejscem realizacji poniższego kontaktu (miejscem świadczenia usługi) jest Berlin. Miejscem jurysdykcji jest również Berlin, jeśli kupujący jest handlowcem. To samo dotyczy sytuacji, w której nabywca nie podlega ogólnej właściwości miejscowej żadnego sądu w Niemczech lub przeniósł miejsce zamieszkania/stałego pobytu poza obszar obejmowany niniejszą ustawą, lub gdy jego miejsce zamieszkania/stałego pobytu nie jest znane w momencie skierowania skargi do sądu. Umowa podlega prawu niemieckiemu. Wykluczone jest zastosowanie konwencji ONZ dotyczącej prawa kupna-sprzedaży w handlu zagranicznym (CISG) . Całkowita lub częściowa nieskuteczności poszczególnych postanowień tego regulaminu nie pociąga za sobą nieskuteczności pozostałych postanowień. To samo dotyczy niekompletności.

RACHUNEK BANKOWY

Alior Bank

IBAN PL74 2490 0005 0000 4520 9346 1485

Serwis obsługi klienta

Dział obsługi od poniedziałku
do piątku 9:00 - 17:00

Telefon: 22 307 65 35

KOSZT WYSYŁKI

Zamówienia na kwotę pow. 550,00 PLN netto wysyłamy za darmo natomiast standardowa wysyłka kurierem kosztuje 30 PLN netto.